Na tej stronie czlonkowie Oddziału zapoznają się z komunikatami Zarządu.

Protokół z Walnego Zebrania Delegatów Kół Oddziału Lubelskiego PTL - 24 kwietnia 2019 r. OEE Janów Lubelski

Zjazd delegatów Kół otworzył Przewodniczący Waldemar Czajka, który na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 25 marca 2019 roku Czesława Kanię członka Kola PTL przy Nadleśnictwie Chełm. Następie powitał przybyłych gości: Marka Kamolę Dyrektora RDLP w Lublinie wraz zastępcą ds. Ekonomicznych Piotrem Mrozem, Lesława Radzikowskiego dyrektora BULiGL O/Lublin, Pawła Cieślaka przewodniczącego ZO SITLiD oraz wszystkich zebranych i jednocześnie wniósł o wybór przewodniczącego zebrania.
 1. Na przewodniczącego Zebrania, w głosowaniu jawnym – jednomyślnie - wybrano kolegę Waldemara Kuśmierczyka.
 2. Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad:
 • Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
 • Referat kol. Mariusza Nagadowskiego.
 • Sprawozdanie z działalności za okres od kwietnia 2018 do kwietnia 2019roku
 • Wystąpienie Skarbnika ZO Omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek, tworzenia kół w jednostkach.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór delegatów na 119 Zjazd Krajowy
 • Przyjęcie terminu zebrania zarządu oddziału.
 • Sprawy różne - wolne wnioski
Wyżej przedstawiony porządek obrad został w głosowaniu jawnym (jednogłośnie) przyjęty przez zgromadzonych.
 
          3. Zrealizowany porządek zebrania:
 1. Zgłoszono 22 kandydatów na delegatów na 119 Zjazd PTL w osobach: Paweł Cieślak, Leszek Dmitroca, Dariusz Haczykowski, Monika Krysiak, Barbara Magdziarz, Piotr Mróz, Leszek Turczyniak, Zygmunt Paruch, Krzysztof Krupa, Waldemar Kuśmierczyk, Jolanta Mochniej, Jerzy Bosiak, Dariusz Błazucki, Krzysztof Szponar, Piotr Gontarz, Zbigniew Hałaczkiewicz, Piotr Krasnowski, Mariusz Szymański, Arkadiusz Zając, Janusz Pasek, Józef Rutyna, Marcin Żołdak.
 2. Następnie dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Ewa Flis Martyniuk, Małgorzata Szkutnik, Grzegorz Mazur oraz Komisji Uchwał i wniosków w składzie: Jerzy Bosiak, Mariusz Szymański, Lesław Radzikowski.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL Lublin za okres od kwietnia 2018 roku do kwietnia 2019 roku złożył kol. Waldemar Czajka na podstawie rocznych sprawozdań składanych przez koła terenowe. Jak z nich wynika, myśli i słowa zawarte w statucie realizowane są w codziennej pracy. Przewodniczący omówił wyczerpująco wydarzenie, w którym udziały wzięły delegacje wszystkich Kół ZO PTL tj. sadzenie w Krasnymstawie alei dębów z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W swoim wystąpieniu omówił także kwestie dotyczące darowizn na rzecz PTL. Przewodniczący poinformował ponadto, że na zebraniu ZG PTL w Siemianicach omawiano między innymi sprawy komunikacji. Członek ZG kol. Sławomir Kmiecik omawiając kwestię prowadzeniu stron www oparł się między innymi na stronie internetowej oddziału lubelskiego, ponieważ jego zdaniem jest wzorowo prowadzona przez kol. Monikę Krysiak z koła przy Nadleśnictwie Krasnystaw. Ponadto kol. W Czajka przypomniał, aby przewodniczący kół terenowych Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie niezwłocznie przekazywali informacje dotyczące podejmowanych inicjatyw i organizowanych szkoleń do sekretarza, przewodniczącego oraz koleżanki Moniki Krysiak. Informacje tekstowe z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej, winny być zwięzłe i czytelne. Podziękował wszystkim członkom stowarzyszenia za zaangażowanie się w prace społeczną w PTL dla dobra wspólnego i dla dobra polskich lasów „Pro bono slivae”.
 4. Kolega Leszek Dmitroca przedstawił informację o stanie środków finansowych oraz planowych wydatkach. Omówił sprawę stanu liczbowego członków Oddziału, wpływy ze składek oraz poinformował o udzieleniu dofinasowania dla Kół.
 5. Sprawozdanie z kontroli całokształtu działalności Oddziału PTL w Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych oraz działalności Komisji Rewizyjnej w okresie 01.IV. 2018 r. – 20.04.2019 r. przedstawiła w imieniu przewodniczącej Lidii Sadowskiej koleżanka Sylwia Cebula. Podkreśliła, że poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki wg Komisji Rewizyjnej były uzasadnione, wszystkie operacje finansowe właściwie udokumentowane. Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium za okres sprawozdawczy.
 6. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów delegatów na 119 Zjazd. Wybrano 16 delegatów oraz trzech w zastępstwie.
 7. Kolega Mariusz Nagadowski nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce zaprezentował referat o temacie „Odnowienia naturalne dębu szypułkowego na przykładzie wybranych jednostek RDLP w Lublinie”. Zdaniem prelegenta „Odnowienie naturalne jest priorytetem prowadzonego w Polsce wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej, taki sposób odnawiania zalecany jest na wszystkich siedliskach. Przyjmuje się, że odnowienia naturalne są korzystniejsze z ekonomicznego i przyrodniczego punku widzenia od odnowień sztucznych. Celem pracy było między innymi: ocena związku pomiędzy czynnikami klimatycznymi, a urodzajem żołędzi oraz pomiędzy intensywnością obradzania, a także analiza czynników biotycznych wpływających na żywotność nasion; poznanie wpływu warunków drzewostanowo siedliskowych na liczebność, wzrost i jakość odnowień; porównanie wartości hodowlanej młodszych faz rozwojowych drzewostanów dębowych pochodzenia naturalnego i sztucznego. Terenem badań objęto Nadleśnictwa Mircze, Strzelce i Chełm. W zaleceniach dla praktyki prelegent stwierdził, że cięcia przygotowawcze należy wykonywać ostrożnie tak, aby nie zachwaścić gleby, czyli nie redukować czynnika zadrzewienia poniżej 0,8. Decydując się na odnawianie naturalne trzeba mieć świadomość, że będzie powstawało w wielu latach nasiennych. Po uzyskaniu obsiewu należy intensywnie odsłaniać powstałe naloty.
 8. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła propozycję uchwał i wniosków jak niżej:
 • Walne Zebranie Delegatów Kół, po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego ZO, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Oddziału PTL w Lublinie absolutorium za okres sprawozdawczy.
 • W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru 16 delegatów na 119 Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Leśnego. Ustalono 3-osobową listę rezerwową.
 • W planowaniu pracy kół w większym stopniu uwzględniać współpracę ze środowiskiem lokalnym promując działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego w społeczeństwie.
 • Systematycznie przekazywać informacje z działalności kół do Przewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu Oddziału.
 • Kontynuować prezentowanie na Walnych zebraniach osiągnięć naukowych członków oddziału.
 • Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do oddelegowania 1 osoby do współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Oddział w Lublinie, w celu organizacji wyjazdu szkoleniowego do Bawarii.
 • Uczcić w formie sympozjum naukowego ostatni Zjazd PTL przed II Wojną Światową w Hucie Komorowskiej oraz śmierć Adama Kozłowieckiego.
 • Walne Zebranie przyjęło inicjatywę SITLiD o dofinansowaniu współuczestnictwa Oddziału PTL w Lublinie wyjazdu szkoleniowego do Bawarii.
Delegaci jednogłośnie przyjęli przedstawione uchwały.
 1. Ustalenia Zarządu Oddziału:
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył 25 deklaracji członkowskich przedłożonych przez Koła przy Nadleśnictwie: Biała Podlaska [3], Chełm [2], Lubartów [2], Krasnystaw [4], Rudnik, Puławy, Sobibór, Międzyrzec, Józefów [po 1], Nowa Dęba [9]
 • Zarząd pozytywnie zaopiniował 8 wniosków o nadanie Odznaki Honorowej PTL.
 • Przyjęto, aby przewodniczący kół terenowych Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie przekazywali informacje dotyczące podejmowanych inicjatyw i organizowanych szkoleń. Zobowiązano Koła terenowe do wysłania krótkiej informacji z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału. Newsy zamieszczane będą w dziale Aktualności. Kol. Monika Krysiak z Koła przy Nadleśnictwie Krasnystaw jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej.
 • Termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie zaplanowano na sierpień 2019 roku. Na zakończenie przewodniczący Waldemar Czajka podziękował uczestnikom za aktywny udział w zebraniu.
 Sekretarz  ZO PTL
 Ewa Drzewiecka

         


fot. Julia Adamowicz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zjazd Delegatów Kół Oddziału PTL w Lublinie - 24 kwietnia 2019 r. godz. 1100 w OEE Lasy Janowskie

 

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego ZO z działalności za okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r.
 5. Wystąpienie Skarbnika ZO - omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek, tworzenia kół w jednostkach.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór delegatów na 119 Zjazd Krajowy.
 8. Referat - dr inż. Mariusz Nagadowski.
 9. Przyjęcie terminu zebrania Zarządu Oddziału.
 10. Sprawy różne - wolne wnioski.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Zarządu Oddziału PTL w Lublinie - 25 lipca 2018 roku w RDLP w Lublinie.


Udział w spotkaniu wzięli: Waldemar Czajka – przewodniczący, Leszek Dmitroca – skarbnik, Ewa Drzewiecka – sekretarz oraz członkowie Zarządu: Adam Kornat, Barbara Serafin i Dariusz Piasecki.
Na spotkaniu:
 1. Omówiono ustalenia z Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa dotyczące między innymi zmian w statucie: od 01.01.2019 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 10 zł [emeryci i uczniowie 2 zł]; wprowadzono funkcję honorowego przewodniczącego Zarządu Głównego oraz zmiany we władzach towarzystwa. Spośród członków naszego oddziału do Zarządu Głównego na kadencję 2018 -2020 zostali wybrani Jan Kraczek i Konrad Grzybowski, a na sekretarza Sądu Koleżeńskiego Michał Jarosz. Przewodniczący poinformował, że odznaczenia honorowe z oddziału lubelskiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzymali: Ewa Flis Martyniuk, Elżbieta Batorska, Zdzisław Kucia, Włodzimierz Beczek, Paweł Samoń, Piotr A. Krasnowski, Henryk Kaczmarczyk.
 2. Omówiono sprawy finansowe oddziału. W bieżącym roku wpłynęły dwie darowizny [Kraśnik i Biłgoraj]. Dofinansowano wyjazd szkoleniowy dla członków Kola PTL przy Nadleśnictwie Kraśnik. Zrezygnowano ze współorganizowania z SITLiD wyjazdu szkoleniowo turystycznego do Albanii i Macedonii z uwagi na stan finansowy oddziału.
 3. Uruchomiona od sierpnia 2016 roku strona internetowa prowadzona przez Monikę Krysiak, uzyskała najwyższą ocenę od administratora. Kol. Sławomir Kmiecik stwierdził, że to „wzór dla innych, nie mam żadnych uwag”. Nie mniej przypomina się, że informacje wysyłane przez Koła do opublikowania na stronie nie powinny być starsze jak tydzień.
 4. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” do Kół PTL zostanie przesłany odpowiedni druk celem wypełnienia i odesłania do sekretarza ZO PTL w Lublinie. Ustalono, że ww. zgoda na przetwarzanie danych osobowych winna być dołączana każdorazowo do deklaracji członkowskiej.
 5. Ustalano, że spotkanie Zarządu Oddziału i przewodniczących Kół odbędzie się w listopadzie bieżącego roku na terenie ZSL w Biłgoraju.
 6. Zaakceptowano udział Zarządu oraz poszczególnych kół Oddziału PTL w Lublinie w akcji wysadzenia 100 dębów w ramach „Uroczystości i wydarzeń organizowanych w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę na terenie Powiatu Krasnostawskiego”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24 kwietnia 2018 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Kół PTL Oddział w Lublinie wybrano delegatów na 118 Zjazd Krajowy PTL:
 
 1. Adam Bronikowski – Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1; 22-600 Tomaszów Lubelski
 2. Sylwia Cebula - Nadleśnictwo Lubartów; ul. Gen Kleeberga 17;21-100 Lubartów
 3. Paweł Cieślak Nadleśnictwo Lubartów; ul. Gen Kleeberga 17;21-100 Lubartów
 4. Małgorzata Chmura Nadleśnictwo Międzyrzec ul. Warszawska 53; 21-560 Międzyrzec Podlaski
 5. Leszek Dmitroca Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1;22-600 Tomaszów Lubelski,
 6. Dariusz Haczykowski Nadleśnictwo Józefów , ul. Leśna 46; 23-460 Józefów,
 7. Michał Jarosz Nadleśnictwo Krasnystaw ul. Leśna 1;22-300 Krasnystaw
 8. Andrzej Kniaź Nadleśnictwo Janów Lubelski, ul. Boh .Pory. Wzgórza 35, 22-300 Janów Lubelski
 9. Monika Krysiak Nadleśnictwo Krasnystaw; ul. Leśna 1;22-300 Krasnystaw,
 10. Barbara Magdziarz ZSL im PTL w Biłgoraju; ul. Polna 3; 23-400 Biłgoraj,
 11. Marek Słotwiński Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1; 22-600 Tomaszów Lubelski
 12. Mariusz Szwed Nadleśnictwo Biłgoraj; ul. Zamojska 96;23-400 Biłgoraj
 13. Leszek Turczyniak Nadleśnictwo Biłgoraj ul. Zamojska 96;23-400 Biłgoraj,
 14. Barbara Zielińska Nadleśnictwo Kraśnik ul. Janowska 139; 23-200 Kraśnik
 oraz w zastępstwie
 
15. Krzysztof Krupa Nadleśnictwo Mircze; ul. Hrubieszowska 55; 22-530 Mircze
16. Jakub Grab Nadleśnictwo Józefów , ul. Leśna 46; 23-460 Józefów
17. Andrzej Wojtyło RPN ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
18. Arkadiusz Zając Nadleśnictwo Strzelce Maziarnia Strzelecka 17; 22-135 Białopole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Delegatów Kół Zarządu Oddziału PTL w Lublinie - 24 kwietnia 2018 roku godz. 11.00 w siedzibie OEE Janów Lubelski.
 
 1.  Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników
 2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3.  Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. Sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2017 do kwietnia 2018 roku.
 5. Wystąpienie Skarbnika ZO - omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek, tworzenia kół w jednostkach.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór delegatów na 118 Zjazd Delegatów Oddziałów (Krajowy).
 8. Referat - kol. Adam Bronikowski.
 9. Przyjęcie terminu zebrania zarządu oddziału.
 10. Sprawy różne - wolne wnioski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białoruś - Wyjazd szkoleniowo - rekreacyjno - edukacyjny

Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Lublinie wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Oddział w Lublinie organizują w dniach 11-16 września 2017 roku wyjazd szkoleniowy na Białoruś.
 
 1. Osobą koordynującą wyjazd jest kolega Leszek Turczyniak - [ Koło PTL przy Nadleśnictwie Biłgoraj ]
 2. Termin zgłaszania chętnych do 10 sierpnia 2017r.  (wymagany paszport, ważny min. 6 miesięcy)
 
         Program wyjazdu:

BIAŁORUŚ – wyjazd szkoleniowo- rekreacyjno - edukacyjny szlakiem parków narodowych, rezerwatów oraz
                        dziedzictwa kulturowego


ramowy program wyjazdu w terminie 11 – 16.09.2017r

1 dzień – godz. 5.00 – wyjazd grupy z Zamościa – przejazd do Kuźnicy Białostockiej – przekroczenie granicy i dojazd do GRODNA – miasta położonego malowniczo nad Niemnem - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta z pięknymi barokowymi kościołami, cerkwią: Stary Zamek – zbudowany przez Wielkiego Księcia Witolda i przebudowany przez króla Stefana Batorego i Nowy Zamek – zbudowany przez króla Augusta III, Pałac Chreptowiczów, Batorówka, bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego – jedna z największych świątyń barokowych wzniesionych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, cerkiew św. Borysa i Gleba – zwiedzanie Domu – Muzeum Elizy Orzeszkowej - czas wolny dla grupy
obiadokolacja w Grodnie – wieczorem przejazd na nocleg do Ośrodka Wypoczynkowego „PYSZKI” położonego w lesie nad Niemnem – 7 km od Grodna

2 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę: fort Twierdzy Grodzieńskiej – ŚWIACK - zespół parkowo – pałacowy hrabiego Wołłowicza – SOPOĆKIN - zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia NMP – SONICZE - wycieczka pn. „Kanał Augustowski” - „łączący trzy narody” - unikatowy obiekt historii i kultury XIX wieku, znajdujący się w obszarze chronionym przez UNESCO – tu rejs statkiem ze śluzami Niemnowo, Dąbrówka - zapoznanie się z problematyką ochrony przyrody - w godz. popołudniowych przejazd do BOHATYROWICZ – miejsca z powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej z mogiłami Jana i Cecylii – przy obiadokolacji spotkanie z przedstawicielami leśników białoruskich – wymiana doświadczeń i nocleg j.w.

3 dzień – po śniadaniu wyjazd do WASILISZEK – miejscowości, gdzie urodził się Czesław Niemen - zwiedzanie kościoła, gdzie był ochrzczony i domu rodzinnego i dalej wyjazd na „szlak mickiewiczowski” : do NOWOGRÓDKA – kościół farny, Muzeum A. Mickiewicza, kopiec i góra zamkowa, dalej nad Jez. Świteź – opisane w balladzie „Świtezianka” - krótki odpoczynek i zapoznanie się z rezerwatem przyrody i rosnącymi tu rzadkimi reliktowymi roślinami - przejazd do ZAOSIA – dworek - miejsce urodzenie A. Mickiewicza - muzeum wieszcza - przejazd do BARANOWICZ – spacer po mieście - obiadokolacja i nocleg w Hotelu HORYZONT - wieczorem możliwe spotkanie z przedstawicielami Polaków na Białorusi

4 dzień – po śniadaniu przejazd do HRUSZÓWKI – pozostałości dworu Rejtanów i dalej do MIRA – zwiedzanie zamku – jednego z najwspanialszych na Kresach, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO a następnie przejazd do NIEŚWIEŻA - zwiedzanie siedziby rodu Radziwiłłów z ocalałym zamkiem i parkiem z egzotycznymi gatunkami drzew i jeziorami ... obiadokolacja i nocleg w Nieświeżu w Hotelu PALACE


5 dzień – po śniadaniu przejazd do MERECZOWSZCZYZNY – zwiedzanie dworku Kościuszki i dalej przejazd do PIŃSKA - „stolicy” POLESIA – miasta położonego nad Prypecią – tu zapoznanie się z problematyką flory i fauny obszarów leśno-bagiennych w Rezerwacie Prypeckim – rejs statkiem po Prypeci i Pinie – spacer po mieście –obiadokolacja i nocleg w Pińsku - Hotel PRYPEĆ

6 dzień – po śniadaniu wyjazd do Puszczy Białowieskiej położonej na terenach Białorusi – zapoznanie się z problemami i metodami ochrony parku - obiad - przejazd do BRZEŚCIA - spacer po mieście oraz zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej i wyjazd w drogę powrotną do Polski

cena: 1.630,- zł od osoby

cena obejmuje: autokar z klimatyzacją, opłaty drogowe i parkingi, 5 noclegów w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami ( tylko w Hotelu PALACE w Nieświeżu pokoje 1,2 3, 4 - osobowe), wyżywienie wg programu, opiekę pilota, usługi przewodnickie, koszt wizy białoruskiej, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi lokalnych przewodników ( tam, gdzie są wymagani), rejsy statkiem ( po Kanale Augustowskim i po Prypeci ), zestaw tour-guide , obowiązkowe ubezpieczenie białoruskie i w Signal Iduna ( KL, NNW , bagaż) , podatek VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 u w a g a !  Konieczne są paszporty ważne min. 6 miesięcy.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia z Walnego Zebrania Delegatów Kół Oddziału Lubelskiego PTL - 31 maj 2017 rok w OEE Janów Lubelski

 
1. Wręczenie odznaczeń przez Dyrektora RPN w Zwierzyńcu i kol. Przewodniczącego W. Czajkę:
 
        Srebrne Odznaki Honorowe PTL – otrzymali:

 

 •        kolega Jarosław Kaczyński, Kazimierz Kowalski – [Koło PTL przy  Nadleśnictwie Strzelce]
 •        kolega Jaroslaw Kmieć [ koło przy RDLP w Lublinie],
 •        kolega Waldemar Czajka – [Koło PTL przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski]
2. Wybór osób reprezentujących Oddział PTL w Lublinie na 117 Zjeździe Krajowym PTL:
 
 • Paweł Cieślak                                           Nadleśnictwo Lubartów;
 • Leszek Dmitroca                                       Nadleśnictwo Tomaszów;
 • Dariusz Haczykowski                               Nadleśnictwo Józefów,
 • Michał Jarosz                                             Nadleśnictwo Krasnystaw,
 • Jarosław Kaczyński                                  Nadleśnictwo Strzelce,
 • Jarosław Kmieć                                        RDLP w Lublinie,
 • Andrzej Kniaź                                              Nadleśnictwo Janów Lubelski,
 • Bartłomiej Kosiarski                                 Nadleśnictwo Janów Lubelski,
 • Monika Krysiak                                           Nadleśnictwo Krasnystaw;
 • Barbara Magdziarz                                     ZSL im PTL w Biłgoraju;
 • Mariusz Nagadowski                                Nadleśnictwo Strzelce,
 • Mirosław Potapiuk                                     RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin,
 • Mariusz Szwed                                           Nadleśnictwo Biłgoraj;
 • Leszek Turczyniak                                     Nadleśnictwo Biłgoraj
          oraz w zastępstwie

 

 • Sylwia Cebula                                            Nadleśnictwo Lubartów;
 • Paweł Dec                                                  Nadleśnictwo Biłgoraj;
 • Janusz Pasek                                            Nadleśnictwo Rozwadów
 
3. Prezentacja referatu na temat "Ograniczenia szkód powodowanych przez kornika ostrozębnego w drzewostanach RDLP w Lublinie” przez kolegę Dariusza Piaseckiego - naczelnika Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Lublinie.
 
4. Propozycje uchwał i wniosków
 • udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału PTL w Lublinie za okres sprawozdawczy
 • w wyniku głosowania dokonano wyboru 14 delegatów na 117 Zjazd Krajowy PTL. Ustalono 3-osobową listę rezerwową.
 • zobowiązano Zarząd do organizacji dwóch dwudniowych wyjazdów dedykowanych najmłodszym członkom PTL. Projekt przyjmie nazwę „Nauka i praktyka Północ-Południe; Biała Podlaska – Biłgoraj – Rudnik”.
 • w planowaniu pracy Kół uwzględniać w większym stopniu współpracę ze środowiskiem lokalnym promując działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego w społeczeństwie.
 • systematycznie przekazywać informacje z działalności Kół do Przewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu Oddziału.
 • zobowiązano Zarząd do oddelegowania 1 osoby do współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Oddział w Lublinie w celu organizacji wyjazdu szkoleniowego na Białoruś.
5. Ustalenia:
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył 21 deklaracji członkowskich przedłożonych przez Koła przy Nadleśnictwie: Strzelce [5], Janów Lubelski [8], Kraśnik [2], Strzelce [5],Sarnaki [1]
 • przyjęto, aby przewodniczący Kół terenowych Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie przekazywali informacje dotyczące podejmowanych inicjatyw i organizowanych szkoleń. Zobowiązano Koła terenowe do wysłania krótkiej informacji z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału. Newsy zamieszczane będą w dziale Aktualności. Kol. Monika Krysiak z Koła przy Nadleśnictwie Krasnystaw jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej.
 • termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie zaplanowano na sierpień 2017 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Delegatów Kół Zarządu Oddziału PTL w Lublinie - 31 maja 2017 roku godz. 11.30 w siedzibie OEE Janów Lubelski.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników.
2. Przyjęcie proponownego porządku obrad.
3. Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
4. Sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017 roku.
5. Wystąpienie Skarbnika ZO - omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek,
     tworzenia kół w jednostkach.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór delegatów na 117 Zjazd Krajowy.
8. Referat dr inż. Dariusz Piasecki.
9. Przyjęcie terminu zebrania zarządu oddziału.
10. Sprawy różne - wolne wnioski.