Wyjazd szkoleniowy koła PTL przy Nadleśnictwie Kraśnik
Opublikowano: 26.07.2018

autor: Dariusz Błazucki

W dniach 24-27.05.2018 roku Nadleśnictwo Kraśnik i koło PTL działające przy nadleśnictwie zorganizowało wyjazd szkoleniowy dla pracowników i ich rodzin oraz członków PTL na teren RDLP we Wrocławiu. Wyjazd łączył zagadnienia  gospodarki leśnej z elementami edukacyjno - integracyjnymi. 
Podczas czterodniowego wyjazdu uczestnicy odwiedzili: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, Park Narodowy Gór Stołowych, Leśny Bank Genów Kostrzyca, Nadleśnictwo Snieżka, Karpacz, Karkonowski Park Narodowy oraz Wrocław.
 


Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z zagospodarowaniem terenu pokopalnianego, oddziaływaniem kopalni na środowisko oraz wykorzystaniem drewna w różnego rodzaju urządzeniach. Zwiedzili kopalnię złota w Złotym Stoku oraz osadę górniczą na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Druga część dnia poświęcona była Narodowemu Parkowi Gór Stołowych. Przemierzając szlakami ,,Błędnych Skał" oraz Szczelinca Wielkiego, uczestnicy mogli podziwiać walory przyrodniczo-leśne parku. Przewodnik przedstawił formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, przebudowę drzewostanów, ochronę przed erozją gleby w Narodowym Parku Gór Stołowych.

Drugi dzień rozpoczął się od poznania specyfiki pracy oraz zadań Leśnego Banku Genów Kostrzyca, gdzie po obejrzeniu prezentacji filmowej, Zastępca Dyrektora Banku przybliżył specyfikę funkcjonowania oraz metody wyłuszczania, oceny i przechowywania nasion.  Następnie szkolenie przeniosło się do Nadleśnictwa Śnieżka - na szkółkę kontenerową. Leśniczy szkółkarz omówił produkcję sadzonek wraz z technologią oraz wykorzystywany sprzęt do produkcji. Przedstawił również problematykę produkcji sadzonek w szkółkach kontenerowych, a w szczególności na potrzeby terenów górskich. Po utrwaleniu wiedzy z zakresu szkółkarstwa uczestnicy pod przewodnictwem inżyniera nadzoru udali się w tereny leśne Nadleśnictwa Śnieżka. Podczas spotkania  poruszano problematykę z  zakresu odnowienia lasu, pozyskania drewna, ochrony lasu przed zwierzyną, kornikiem jak  też elementami  szkodnictwa leśnego. Uczestnicy oprócz walorów przyrodniczo-leśnych Nadleśnictwa, mogli podziwiać największy okaz świerka pospolitego w Polsce uznany jako pomnik przyrody. W godzinach  popołudniowych uczestnicy wyjazdu zwiedzili kopalnie uranu w Kowarach, dowiadując się o formach zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz ich oddziaływania na środowisko.

Trzeciego dnia uczestnicy zdobywali wiedzę w Karkonoskim Parku Narodowym. Z Karpacza wyruszyli wraz z przewodnikiem na szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzące na szczyt góry Śnieżka. Podczas wędrówki podziwiano  pięknę widoki. Pani przewodnik przedstawiła chronioną faunę i florę  oraz czynną i bierną ochronę przyrody na terenie parku. Nie zabrakło również elementów z zakresu gospodarki leśnej występujących na terenie w/w parku tj. ochrona lasu - kornik, restytucja jodły, mała retencja w terenach górskich, zagospodarowanie turystyczne. W dalszej części dnia uczestnicy wycieczki udali się do Książańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zwiedzili Zamek Książ w Wałbrzychu.

Czwartego dnia uczestnicy zwiedzili miasto Wrocław. Zaczynając od Panoramy Racławickiej, poprzez Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski, rynek, Afrykarium, Hale Stulecia, kończąc na Ogrodzie Japońskim.

         


         Uczestnictwo w 118 Zjeździe Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 20.06.2018

W dniach 14-16 czerwca grupa delegatów wraz z przewodniczącym Oddziału PTL w Lublinie wzięła udział w 118 Zjeździe Krajowym Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się na terenie nadleśnictwa Supraśl RDLP w Białymstoku. Hasłem przewodnim zjazdu była „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”.


Pierwszy dzień rozpoczął się wystąpieniem zaproszonych gości, a następnie sesją naukową pt. „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych” i referatami dotyczącymi głównie profilaktyki i ochrony drzewostanów na gruntach porolnych przed chorobami grzybowymi.

Drugi dzień poświęcony był sesjom terenowym. Mieliśmy do wyboru 5 znakomicie przygotowanych tras przybliżających piękne tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku odwiedzając m.in.: nadleśnictwa Żednia, Waliły, Krynki, Dojlidy czy Supraśl.

W ostatnim dniu Zjazdu dokonano wyboru prezydium – nowym przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego został Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Nasz kol. Michał Jarosz z Koła PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw został wybrany do Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za gościnność oraz profesjonalne przygotowanie sesji naukowej.

         


Więcej informacji na stronie RDLP w Białymstoku.
 "100 dębów na 100 lecie"
Opublikowano: 18.04.2018


autor: Kazimierz Kopeć

16 kwietnia br. w "Lesie Zwierzynieckim" pracownicy oraz członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Nowa Dęba wzięli udział w sadzeniu "100 dębów na 100 lecie" odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości sadzenia uczestniczył również  Prezydent  Miasta Tarnobrzega wraz z pracownikami Urzędu Miasta i mieszkańcami Tarnobrzega.
 

           Zajęcia terenowe dla uczniów Technikum Leśnego w Biłgoraju
Opublikowano: 06.04.2018


autor: Dariusz Haczykowski

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Józefów zorganizowało w dniu 11 maja 2017 roku zajęcia terenowe dla uczniów Technikum Leśnego w Biłgoraju. Tematem spotkania był zakres pracy leśnika podczas pozyskania, odbiórki drewna oraz ochrony lasu i przyrody. Na zajęciach obecny był m.in. pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Leszek Dmitroca. Uczestnikami sympozjum był również pan Adam Bronikowski spec. gospodarki leśnej RDLP, który dokładnie omawiał metody szacunków brakarskich na pniu.

         


Jednocześnie dzięki miejscowemu leśniczemu, który udostępnił pozycję cięć uczniowie mogli  zapoznać się z klasyfikacją jakościowo - wymiarową oraz wszelkimi wadami drewna po ścięciu. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć pracę harwestera na pozycji trzebieżowej oraz metody zrywki przyczepą samozaładowczą. Oprócz prac leśnych zwiedzili ścieżki edukacyjne ''Czartowe Pole'' oraz ''Nad Tanwią'' wraz z pomnikiem upamiętniającym pobyt Jana Miklaszewskiego, gdzie pan dyrektor Jan Kraczek przybliżył wszystkim  życiorys i historię tak wybitnego leśnika.

Zwieńczeniem spotkania był wspólny posiłek w wiacie turystycznej na terenie leśnictwa Karczmisko.
Członkowie koła PTL zadeklarowali  obustronną współpracę w dziedzinie dydaktyki zarówno z ramienia szkoły jak i Nadleśnictwa Józefów.  Poprzez panią Barbarę Magdziarz złożyli podziękowania pani dyrektor Serafin za skorzystanie z zaproszenia.

         Informacja z zebrania Zarządu oraz Przewodniczących Kół Oddziału PTL
Opublikowano: 05.12.2017


Autor: Ewa Drzewiecka

W zebraniu, które odbyło się 24 listopada 2017 r w Centrum Edukacyjno - Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw
uczestniczyli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Oddziału, Komisji rewizyjnej oraz Przewodniczący Kół PTL. 


1. Przewodniczący ZO PTL a zarazem członek Głównej Komisji Rewizyjnej Waldemar Czajka i członek honorowy Zdzisław Kotuła dokonali wręczenia odznaczeń :
a) Złotą Odznakę Honorową PTL – otrzymali:
  • koleżanka Lidia Sadowska (Koło PTL przy RPN w Zwierzyńcu), 
  • kolega Adam Kornat (Koło PTL przy RDLP w Lublinie),
b) Srebrne Odznaki Honorowe PTL – otrzymali: 
  • kolega Krzysztof Dźwierzyński (Koło PTL przy Nadleśnictwie Chełm), 
  • kolega Mirosław Potapiuk (Koło PTL przy RDLP w Lublinie).
2. W imieniu dyrektora RDLP w Lublinie głos zabrał zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Adam Kornat, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i dobrą 
współpracę.  Wyraził również podziw dotyczący dynamiki wzrostu liczebności członków, zapewnił o życzliwości dla PTL oraz zadeklarował pomoc w dalszej działalności Oddziału. Ponadto przedstawił wyniki z realizacji zadań gospodarczych w RDLP w Lublinie wskazując, że nie ma opóźnień w ich realizacji. Wspomniał o problemach w prowadzeniu gospodarki leśnej wynikających z warunków klimatycznych, które sprzyjają gradacjom szkodników. Wydawało się, że już została opanowana sytuacja związana z masowym pojawem kornika ostrozębnego, jednak stanowi on nadal duże zagrożenie dla drzewostanów nie tylko w RDLP w Lublinie ale i w całym kraju.
 
3. Lucjan Cimek przedstawił referat pod tytułem „Konspiracyjna ochrona lasów w powiecie krasnostawskim”.
Prelegent w sposób bardzo ciekawy przedstawił zagadnienie ochrony lasów w okresie działań wojennych.

4. Kol Michał Jarosz Przewodniczący Koła PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw omówił wnioski ze 117 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz sympozjum pn.: „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”, opublikowane na stronie internetowej Zarządu Głównego PTL.

5. Kol. Mariusz Szwed przedstawił relację z wyjazdu szkoleniowego na Białoruś, który odbył się w wrześniu br.

6. W imieniu Skarbnik Leszka Dmitrocy, kolega Stanisław Stanibuła omówił sprawy finansowe oddziału oraz skierował apel o przekazywanie darowizn na konto PTL. Według przekazanego sprawozdania stan osobowy Oddziału PTL wynosi 582 osoby w tym: 112 uczniów i 133 osoby spoza LP.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej koleżanka Lidia Sadowska przedstawiła zebranym sprawozdanie komisji. Podkreśliła, że Zarząd Oddziału prowadzi gospodarkę finansową wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego.

8. Wystąpienia przewodniczących Kół ZO PTL w Lublinie.
 
  • W imieniu przewodniczącego Koła przy RPN w Zwierzyńcu informację przekazała koleżanka Lidia Sadowska wskazując na udział członków w posiedzeniach Komisjach Założeń Planu dla nadleśnictw. Ponadto odczytała i przekazała na ręce zastępcy dyrektora RDLP w Lublinie Adama Kornat, list dyrektora Parku Narodowego adresowany do dyrektora RDLP w Lublinie. List zawiera podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i wydrukowaniu map „Roztocze różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe”. Mapy obejmują Roztocze od Kraśnika [część zachodnia] Zwierzyńca [część Środkowa] oraz Horyńca i Lwowa [część południowa]. Prezentowana publikacja zdobyła I miejsce w kategorii Mapa Turystyczna w konkursie Mapa Roku 2015. Wydanie II publikacji było realizowane również ze środków Funduszu Leśnego.
 
  • Kolega Stanisław Stanibuła wyraził aprobatę dla kontytuowania zagranicznych wyjazdów szkoleniowo turystycznych [Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina].
 
  • Lucjan Cimek w swoim wystąpieniu przedstawił historię drewnianego kościoła zbudowanego w latach 1797-1799 w Borowicy pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława Biskupa.  Kościół zbudowano z drewna modrzewiowego, na planie ośmioboku, zaś rzut poziomy wnętrza przyjmuje kształt krzyża greckiego ze ściętymi ukośnie u nasady narożami wewnętrznymi. W narożach tych umieszczono osiem potężnych kolumn grupowanych parami, które dźwigają belkowanie zwieńczenia świątyni oraz dach. Podkreślił, że kościół wymaga wykonania prac remontowanych. Poprosił o wsparcie finansowe na wykonanie prac remontowych w Kościele stanowiącym zabytek architektury sakralnej.

9. Dyskusję zdominował temat ochrony lasów w okresie prowadzonych działań wojennych oraz postawa leśników w okresie działań wojennych.

10. Sprawy różne - wolne wnioski: Kolega Adam Kornat zgłosił propozycję aby ZO PTL w Lublinie rozważył możliwość ufundowania sztandaru dla oddziału PTL w Lublinie oraz wykorzystywania w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki leśnej byłych pracowników RPN i LP, będących członkami PTL. Kolega Waldemar Czajka poinformował, że Zarząd Oddziału na kolejnym zebraniu zajmie się zgłoszonymi w trakcie zebrania tematami. Ponadto kolega przewodniczący omówił inicjatywę PTL dotyczącą upamiętnienia 100 lecia Odrodzenia Polski, do której włączyły się również Kola z PTL z Oddziału w Lublinie.

Ustalenia:
  • do Nadleśnictw zostanie przekazane pismo wraz z projektem porozumienia z gminami na realizację nasadzeń dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości po okresie zaborów, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 50 deklaracji członkowskich przedłożonych przez Koła, 
  • termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie zaplanowano na styczeń 2018 roku.